Deklaracja dostępności

Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia Dorota Wisławska i Żłobek SMERFUŚ Wiktoria Wisławska zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności odnosi się do strony internetowej Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia i Żłobka SMERFUŚ: www.smerfolandia.pl

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia Dorota Wisławska, Żłobek SMERFUŚ Wiktoria Wisławska, ul. Warszawska 39, 96-320 Mszczonów, kontakt telefoniczny:  46 819 00 50, 502 156 188,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data publikacji strony internetowej: 16.04.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2022r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 02.01.2022r.
Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.
  
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
1. Podświetlanie linków,
2. Powiększanie czcionki,
3. Ustawienie wysokiego kontrastu,
4. Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [- ] aby pomniejszyć widok w przypadku Firefox, Chrome, Internet Explorer
oraz
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 [-] aby pomniejszyć widok w przypadku Opery,
5. Informacje zamieszczane na stronie internetowej są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Przedszkola i Żłobka pani Dorota Wisławska, adres poczty internetowej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 46 819 00 50 lub 502 156 188.
W ten sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Przedszkole lub Żłobek powinny zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, wybrana placówka informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, wybrana placówka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna i opis dostosowań:
1. Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia i Żłobek SMERFUŚ usytuowane są przy ul. Warszawskiej 39 w Mszczonowie. Do placówek można dojechać własnym transportem.

2. Przy Przedszkolu i Żłobku mieści się parking dla samochodów osobowych i rowerów.

3. Do placówek można wejść jednym wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

   W budynku znajdują się trzy wyjścia ewakuacyjne.

Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia system domofonów.

4. 4. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózkach.                                                                             

Z      Z uwagi na schody i brak windy nie ma możliwości korzystania z piętra.


5. Na parterze znajduje się toaleta, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

7. Brak możliwości obsługi osób niepełnosprawnych w języku migowym.

Do Góry ↑