REKRUTACJA NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI NA ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022

 

DO 28 LUTEGO 2021R. TRWA  REKRUTACJA DLA DZIECI, KTÓRE OBECNIE UCZĘSZCZAJĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA.

Aby zapisać dziecko obecnie uczęszczające należy wypełnić dokumenty i złożyć w sekretariacie do 28 lutego oraz uiścić opłatę wpisowego. Spełnienie powyższych warunków zapewni Państwa dziecku miejsce w Żłobku/Przedszkolu w roku przedszkolnym 2021/2022. Przypominamy, że w każdym roku przedszkolnym należy ponownie zapisać dziecko na kolejny rok.

 

DNIA 1 MARCA ZACZYNA SIĘ REKRUTACJA DLA DZIECI Z ZEWNĄTRZ  (OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)

 

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety dla rodzeństw

zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

W sprawie aktualnych cen prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola osobiście,

pod nr telefonu: 46 819 00 50, 502 156 188 lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty będą dostępne w sekretariacie od 17 lutego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia z siedzibą w Mszczonowie ul. Warszawska 39, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Joannę Zwolińską
  2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
  4. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
  5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
  6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

7.            Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

8.            Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania

9.            Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do Góry ↑